kaes.

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Sklepu internetowego dostępnego na niniejszej stronie pod adresem www.kaes.pl (dalej: Sklep) jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Administrator danych nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowy swoich Użytkowników bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego upoważnionego organu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych

MKRI Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000929539 , NIP: 579-224-76-57, REGON: 221552398.

Cel przetwarzania danych osobowych

MKRI Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów w ramach Sklepu, w szczególności:
 • zarejestrowania się w Sklepie (umowa o posiadanie konta w Sklepie),
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)
 • dla celów analityczny w Google Analitycs i Facebook.

Jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Sklep przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład, promocji czy wyprzedaży.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO ), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.2018. poz.1000 ze zm. ), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów krajowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
 • zawartych z Tobą umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • właściwych przepisów prawa regulujących zawarte umowy oraz powiązane z nimi obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. wymóg posiadania wymaganej dokumentacji księgowej i rachunkowej,
 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń,
 • Twojej zgody w zakresie i w celu wynikającym ze złożonego oświadczenia, jeżeli ją złożyłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .

Podanie danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia i realizacji – bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

Podanie danych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych wynika z właściwych przepisów prawa.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia otrzymywanie wiadomości marketingowych na adres Twojej skrzynki pocztowej i/lub Twój numer telefonu bądź udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie w ramach naszego formularza kontaktowego.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (zgody) - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich udzielonych zgód. W zakresie w jakim wycofasz udzieloną zgodę zaprzestaniemy przesyłania treści marketingowych (np. jeżeli wycofasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych na Twój adres email, a nie wycofasz zgody na otrzymywanie takich treści na Twój numer telefonu – zaprzestaniemy przesyłać takie treści na Twój adres email, ale nadal będziemy je przesyłać na Twój numer telefonu). Wycofanie wszystkich zgód spowoduje, że nie będziemy przesyłać do Ciebie jakichkolwiek treści marketingowych. Wycofanie zgody/zgód nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny, jeżeli istnieją ku temu okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
 3. Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Warunki realizacji tego uprawnienia są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
 4. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie na zasadach określonych w art. 18 RODO– postąpimy zgodnie z Twoją decyzją z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostanie uwzględnione:
 6. przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,
  • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
  • w przypadku realizacji uprawień/obowiązków prawnych,
  • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

  Tym samym, zastrzegamy, iż zgłoszone przez Ciebie żądanie realizacji ww. praw może zostać nieuwzględnione, w przypadku gdy będzie to uzasadnione prawnie. W odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie żądanie, zobowiązujemy się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania.

 7. Gwarantujemy jednakże, iż będziemy przetwarzali Twoje dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez nas celów.
 8. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili (sprostowali) Twoje dane osobowe na warunkach określonych w art. 16 RODO.
 9. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych na warunkach określonych w art. 15 RODO. Informujemy, iż pierwsza kopia zawierająca Twoje dane osobowe, które przetwarzamy jest bezpłatna. Za każde kolejne egzemplarze, zastrzegamy możliwość naliczenia opłaty w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.
 10. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy przenieśli Twoje dane do innego administratora danych, którego nam wskażesz na warunkach określonych w art. 20 RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy:
 • przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po jej wykonaniu – przez wynikający z prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i rachunkowej ,
 • do czasu usunięcia konta Użytkownika – w przypadku zawarcia wyłącznie umowy o posiadanie konta,
 • do czasu wycofania zgód - w przypadku udzielonych zgód w celach marketingowych,
 • do czasu udzielenia pełnej informacji w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – jeżeli nie będziemy posiadali innej podstawy prawnej.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób lub poprzez kontakt z Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:
 • Za pomocą formularza kontaktowego na stornie internetowej: www.kaes.pl
 • Mailowo: esklep@kaes.pl
 • Listownie: MKRI Sp. z o.o.
  ul. Targowa 17
  82-200 Malbork
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ks-sport.pl

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony danych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane adresowe są podane na prowadzonej stronie internetowej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/ zakładka „Kontakt”.

Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, firmom informatycznym serwisującym nasz system i oprogramowanie, kancelariom radców prawnych, firmom kurierskim i pocztowym, które będą realizować wysyłkę zamówionych produktów do klienta, organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Postanowienia końcowe

MKRI Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez klienta osobom trzecim haseł lub innych informacji umożliwiających dostęp do posiadanego przez klienta konta, adresów email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

powrót
zapisz się na nasz

NEWSLETTER