kaes.

Regulamin korzystania z Karty Podarunkowej w sieci Sklepów kaes.

Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa warunki korzystania z karty podarunkowej zakupionej w firmie MKRI Sp. z o.o.

I DEFINICJE

 1. ORGANIZATOR – wydawca Kart Podarunkowych, firma MKRI Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000929539, NIP: 579-224-76-57, REGON: 221552398.
 2. PRACOWNIK SKLEPU - osoba zatrudniona przez ORGANIZATORA upoważniona do wydawania Kart Podarunkowych.
 3. KARTA PODARUNKOWA- bon towarowy, sprzedawany w postaci plastikowej karty, uprawniający Użytkownika do nabycia towarów w Sklepach kaes. do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty lub wartości środków pieniężnych, którymi została doładowana dana karta. Karta Podarunkowa w Sieci Sklepów kaes. nie jest kartą płatniczą i nie jest instrumentem płatniczym.
 4. NABYWCA- osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, którą nabywa od firmy MKRI Sp. z o. o.  Kartę Podarunkową w zamian za środki pieniężne.
 5. SKLEP kaes.- stacjonarny sklep położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. UŻYTKOWNIK- Nabywca lub każdorazowy posiadasz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
 7. TOWARY - rzeczy oferowane do sprzedaży w każdym sklepie Sieci kaes.
 8. DATA NABYCIA KARTY PODARUNKOWEJ– data określająca moment uzyskania przez Wydawcę kwoty należnej za Kartę Podarunkową. Data nabycia jest równoznaczna z datą aktywacji karty podarunkowej.
 9. DATA WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ – Karta Podarunkowa  jest ważna przez 6 miesięcy.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kartę Podarunkową można nabyć w każdym Sklepie Sieci kaes. Aktualna lista sklepów kaes znajduje się na stronie internetowej https://kaes.pl/nasze-sklepy.
 2. Minimalna wartość jednej karty to 50 zł.
 1. Maksymalna wartość jednej karty to 500 zł.
 2. Karta podarunkowa może być doładowana na wartości: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 zł.
 3. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty Podarunkowej w okresie ważności Karty.
 4. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej nabycia, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków. Po upływie w/w terminu Karta Podarunkowa zawsze traci ważność.
 5. W przypadku upływu ważności Karty Podarunkowej, Nabywca nie ma prawa do zwrotu równowartości kwoty, jaka pozostała niewykorzystana na tej karcie.
 6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu do Nabywcy.

 

III ZASADY PŁATNOŚCI KARTĄ PODARUNKOWĄ

  1. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej, należy pokazać ją podczas zakupów w Sklepie Stacjonarnym kaes.
  2. Wartość Karty Podarunkowej jest równa wartości środków na niej zawartych.
  3. W chwili, gdy Użytkownik zawrze z ze Sklepem kaes. umowę sprzedaży towarów przedstawiając do realizacji kartę, suma środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o wartość środków odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za Towar.
  4. W chwili pomniejszenia sumy środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej o liczbę środków odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub w kwocie równej liczbie środków, o które pomniejszona zostanie suma środków zgromadzonych na Karcie.
  5. Przy realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie Podarunkowej.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
  7. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, Użytkownik może wykorzystać środki zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej.
  8. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie.
  9. Informację o dacie ważności i sumie środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik może uzyskać w Sklepie Stacjonarnym Wydawcy, korzystając z pomocy personelu. Informacja o dacie ważności karty oraz sumie środków na Karcie Podarunkowej może znajdować się na etykiecie dołączonej do Karty Podarunkowej.
  10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej m.in. w następujących przypadkach:
  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, po bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Wydawcy,
  c) uszkodzenia Karty Podarunkowej z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, zapisanych na Karcie Podarunkowej.

IV ZWROT TOWARÓW

 1. Zwrot towarów zakupionych metodą płatności Karta Podarunkowa odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami Sieci Sklepów kaes.
 2. Użytkownik nie otrzyma zwrotu w postaci nowej Karty Podarunkowej.

V NIEWYKORZYSTANIE KARTY

 1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, środki zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.

VI REKLAMACJE

 1. Reklamacje Kart Podarunkowych można złożyć w każdym Stacjonarnym Sklepie Sieci kaes. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz przyczynę reklamacji i treść żądania.
 2. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ORGANIZATOR jest uprawniony do wprowadzania zmian treści niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie w sklepach ORGANIZATORA oraz na stronie internetowej kaes.pl, ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawierać będzie zestawienie zmian Regulaminu i zamieszczona będzie w sklepach ORGANIZATORA oraz utrzymywana na stronie internetowej kaes.pl przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie.
 3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).
 4. Zakup karty podarunkowej jest potwierdzony dokumentem niefiskalnym.
 5. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 6. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest formą bonu towarowego.
 7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem kaes.pl oraz w każdym Sklepie Sieci kaes.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.
powrót
zapisz się na nasz

NEWSLETTER